Safe Zones

Safe Party Zone

Iedereen mag de zaak betreden mits voorlegging van een geldig identiteitsdocument (of gelijkwaardig) en naleving van onderstaande regels. Wens je dit niet te doen, wordt de toegang geweigerd. Bij betaling van het toegangsgeld of bij de aankoop van een ticket verklaar je je akkoord met onderstaande regels.

De volgende gedragingen zijn niet toegelaten:

 • Overdreven alcoholgebruik.
 • Het plegen van feitelijkheden of gewelddaden ten opzichte van het aanwezige cliënteel, het personeel, de uitbater(s) of derden.
 • Het dragen van eender welk wapen.
 • Het gebruik, het bezit en de verkoop van verdovende middelen, zowel alleen als in groep, in of rondom de zaak.
 • Onaangepaste kledij of onverzorgd uiterlijk.
 • Discriminatie op basis van ras, huidskleur, nationaliteit, etnische herkomst, geslacht, geaardheid en overtuiging.
 • Het verkopen en/of verspreiden van eender welk goed zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbater of zijn vertegenwoordiger.

Klanten die de zaak verlaten, worden verzocht:

 • Geen vandalisme te plegen.
 • De netheid en orde te respecteren.
 • Geluidsoverlast te beperken tot een absoluut minimum.
 • Zich te onthouden van deelname aan het verkeer indien zij onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen.
 • De verkeersregels te respecteren.

Overtreders van bovenvermelde bepalingen riskeren:

 • Het verzoek hun gedrag aan te passen en de richtlijnen van het personeel op te volgen.
 • Doorverwijzing en mogelijk signalement aan de politie en gerechtelijke vervolging.
 • Een uitzetting uit de zaak en een toekomstig toegangsverbod (van max. 1 jaar) in alle zaken/fuiven/etablissementen waar het Safe Party Zone concept van kracht is.
 • Indien de scan van je identiteitsdocument aantoont dat er voor jou een toegangsverbod loopt, de toegang tot de zaal ontzegd te worden en de kans dat er een administratieve sanctie opgelegd wordt.

Bij het binnenkomen zal gevraagd worden om jouw identiteitskaart of gelijkwaardig document in een elektronische lezer te plaatsen of te laten scannen. Hierbij worden je gegevens op geen enkele wijze bijgehouden. Enkel als je geen elektronische identiteitskaart hebt worden persoonsgegevens verwerkt. Je kan de scan weigeren maar in dat geval zal de toegang tot het evenement geweigerd worden.

www.safezones.be

L’établissement est uniquement accessible après présentation de votre carte d’identité ou d’un document similaire et sous condition de suivre et de respecter le règlement ci-dessous. Si vous n’acceptez pas, l’accès vous sera interdit. En payant l’entrée ou en achetant un ticket vous vous déclarez d’accord avec le règlement ci-dessous.

Les comportements suivant ne sont pas tolérés dans et autour de l’établissement:

 • Abuser d’alcool.
 • Commettre un délit, violence, mal se comporter … avec la clientèle présente, le personnel, la direction et toutes autres personnes.
 • Le port de n’importe quel type d’armes.
 • La consommation, la détention, la vente de toutes substances illicites (drogues). Que ce soit en groupe, tout seul, dans et autour de l’établissement.
 • Vestimentaire non adapté, ne pas bien présenter.
 • Discrimination basée sur la race, couleur, nationalité, provenance ethnique, sexe, orientation sexuelle ou religion.
 • La vente et ou la distribution de n’importe quel type de marchandises, sans autorisation explicite de la direction.

Les clients qui quittent l’établissement sont priés de:

 • Ne commettre aucun acte de vandalisme.
 • Respecter la propreté et l’ordre.
 • Faire le moins de bruit possible, afin de ne pas déranger les voisins.
 • Ne pas prendre le volant si vous étant sous influence d’alcool et ou de stupéfiants. Respecter le code de la route.

Toutes personnes en infraction avec les règles mentionnées ci-dessus:

 • Seront demander de respecter le règlement.
 • Seront éventuellement signalés, transférés à la Police et susceptible de poursuite judiciaires.
 • Exclusion de l’établissement et une interdiction de maximum une année dans tous les établissements, soirées … ou le Safe Party Zone concept est d’application.
 • Si le scan de votre carte d’identité indique que vous étant sur la liste rouge. L’entrée à l’établissement vous serra refusé et vous risquez des sanctions administratives.

Si vous désirez accéder dans l’établissement, il vous sera demandé de laisser scanner votre carte d’identité ou d’un document similaire. En aucune façon vos données personnelles ne sont stocké dans une banque de donnée. Uniquement si vous ne disposez pas d’une carte d’identité électronique, vos données seront enregistrées. Vous étant libre de refuser le scan, dans ce cas-là, l’accès à l’établissement vous sera refusé !

www.safezones.be